ŠKODA, Edita
Analitička geometrija u programiranoj nastavi : diplomski rad / Edita Škoda. - Zagreb : PMF, 1995. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm
Mentor: Z. Kurnik. - Bibliografija: str. [150] (16 referenci).