DŽAJA, Tomislav
Primjena Kalmanovog filtera u ekonomiji : diplomski rad / Tomislav Džaja. - Zagreb : PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2013. - iii, 41 str. : graf. prikazi ; 30 cm + CD
Mentor: M. Huzak. - Bibliografija: str. 41 (11 referenci); sažetak.